"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Кафедра акушерства і гінекології №2

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Кафедра акушерства і гінекології №2 проводить свою науково-дослідну роботу згідно запланованій та затвердженій ініціативній кафедральній науковій темі «Вивчення патогенетичних механізмів виникненнення захворювань репродуктивної системи у жінок, розробка методів удосконалення їх профілактики, консервативного та оперативного лікування і реабілітації» ( № держреєстрації 0112U002900).

Наукові інтереси співробітників кафедри поширюються на вивчення питань невиношування вагітності, особливостей перебігу вагітності при екстрагенітальній патології, гінекологічної ендокринології, морфології і імуногістохімії ендометрія при запальних захворюваннях жіночої статевої системи. До проведення наукової роботи активно залучаються лікарі-інтерни.

Під керівництвом професора Ліхачова В.К. асистентом Тарановською О.О. ведеться збір матеріалу і підготовка для планування докторської дисертації «Хронічне інфікування матки як пусковий механізм патогенезу прееклампсії».

Список публікацій співробітників кафедри за2015-2016 навчальний рік.

1.Ліхачов В.К., Семенюк Л.М., Удовицька Н.О., Макаров О.Г. "Спосіб лікування гіперандрогенних станів у жінок з репродуктивними втратами при підготовці до вагітності"
Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я

2. Семенюк Л.М., Ліхачов В.К., Яроцький М.Є., Добровольська Л.М. "Метод внутрішньо маткового введення озонованого фізіологічного розчину для лікування хронічних ендометритів в прегравідарній підготовці жінок із звичним невиношуванням вагітності "
Світ медицини та біології.- 2015,- №4 (54).- С. 44-47.

3. Макаров О.Г. "Особливості гемоциркуляції у фетоплацентарному комплексі у вагітних зпрееклампсією "
Вісник проблем біології та медицини.- 2016, - Випуск 1, том 1 (126). – С.215-217

4. Удовицька Н.О. "Фактори, що сприяють слабкості пологової діяльності "
Вісник проблем біології та медицини.- 2015, - Випуск 4, том 1 (124). – С.135-1387

5. Л.М.Семенюк, М.Є.Яроцький,В.К.Ліхачов, Л.М.Добровольська "Зміни гормонально-імунологічної регуляції як предиктор невиношування вагітності у жінок з гіперандрогенією "
Вісник проблем біології та медицини.- 2015, - Випуск 4, том 1 (124). – С.135-1387

6.Л.М.Семенюк, Л.М.Добровольська, О.О. "Тарановська Роль функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту у формуванні патологічних біотопів організму пацієнток з невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії "
Світ медицини та біології.- 2015,- №4 (53).- С. 69-72.

7. Удовицька Н.О. "Досвіт роботи Полтавського міського клінічного пологового будинку в умовах втілення інноваційних технологій "
Світ медицини та біології.- 2016,- №1 (55).- С. 95-98

8. Удовицька Н.О. " Особливості перебігу вагітності та пологів залежно від локалізації плаценти"
Світ медицини та біології.- 2016,- №1 (55).- С. 98-101

9. Ляховська Т.Ю., Ліхачов В.К., Тарановська О.О., Макаров О.Г. " Локалізація плаценти у порожнині матки як фактор ризику розвитку післяпологової кровотечі"
Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 1(128). С.-53-54.

10. Ліхачов В.К., Ляховська Т.Ю., Добровольська Л.М., Макаров О.Г., Тарановська О.О."Удосконалення якості підготовки лікарів-ітернів акушерів-гінекологів "
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах» Полтава – 2016, с.-128-129

11. Міщенко В. П., Ліхачов В.К., Руденко І. В. "Preventive maintenance of obstetrics-gynecologic complications from positions etiopatogenetic approaches (Профілактика акушерсько-гінекологічних ускладнень з позицій етіопатогенетичних підходів "
Australian Journal of Education and Science - 2016-№ 1(17), January-June.-Volume 9.- P.575-582.

12. Руденко І. В., Ліхачов В.К., Міщенко В. П. " Hereditary predisposition to non carry pregnancy, reproductive losses from the point of view of mediko-genetic diagnostics (Спадкова схильність до невиношування вагітності і репродуктивних втрат з точки зору медико-генетичної діагностики)"
Massachusetts Review of Science and Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. - Р.822-830.

13 Ліхачов В.К., Міщенко В. П., Руденко І. В. " Hormonal infringements and them correction at leiomyoma of uterus (Гормональні порушення та їх корекція при лейоміомі матки) "
British Journal of Educational and Scientiic Studies, № 1(23), (January - June). Volume XIІ.“Imperial College Press”, 2016. – Р. 803-809.

14.Макаров О.Г. " Динаміка змін показників системи зсідання крові протягом вагітності у жінок з тромбофілічними станами "
Proceedings of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”. (France, Paris, 23–25 March 2016). Volume VI. “Paris University Press”, 2016. – P.558-563

15.Лихачев В.К., Семенюк Л.Н., ТарановскаяЕ.А., Добровольская Л.Н., Макаров О.Г. " Some genetic polymorphisms in the diagnosis of hyperandrogenism in PCOS (Некоторые генетические полиморфизмы в диагностике гиперандрогении при СПКЯ) "
Oxford Review of Science and Technologies, 2016, № 1(11), (January - June). Volume V., 2016. - Р.402-414.

16.Тарановська О.О., Ліхачов В.К., Удовицька Н.О., Добровольська Л.М., Ляховська Т.Ю. "State of preplacental blood flow as predictor of preeclampsia in women with chronic endometritis in anamnesis (Стан преплацентарного кровотоку як предиктор розвитку прееклампсії у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі) "
Proceedings of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”. (France, Paris, 23–25 March 2016). Volume VI. “Paris University Press”, 2016. – P.551-558

17.Удовицька Н.О. " Морфологічні зміни плаценти у породіль при слабкості пологової діяльності."
Світ медицини та біології.- 2016.- №2 (56).- 99-101.


Історія кафедри
Колектив кафедри
Навчально-методична робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Виховна робота
Участь співробітників кафедр у науково-практичних конференціях
Матеріали для завантаження
Місце розташування клінічних баз кафедри